Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Cơ cấu tổ chức

VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ