Ban lãnh đạo - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

BAN LÃNH ĐẠO


Ông Tạ Văn Tố – Chủ tịch HĐQT.


Ngày sinh: 1971
– Quê quán: Hà Nam.
– Trình độ chuyên môn:
+ Cử sư xây dựng.
– Kinh nghiệm: – Phó Tổng giám đốc CEO GROUPÔng Cao Văn Kiên – thành viên HĐQT.


– Ngày sinh: 1979
– Quê quán: Nam Định.
– Trình độ học vấn:
+ Kỹ sư xây dựng.
– Kinh nghiệm:
+ Phó Tổng giám đốc CEO Group


Ông Trần Trung Kết – thành viên HĐQT.


– Ngày sinh: 1983
– Quê quán: Nam Định.
– Trình độ học vấn:
+ Kỹ sư xây dựng.
– Kinh nghiệm:
+ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CEO Group
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc);
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc);
+ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc;Ông Đoàn Tiến Trung – Giám đốc Công ty


– Ngày sinh: 02/11/1980
– Quê quán: Hà Nam
– Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng
– Kinh nghiệm:
Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2005 và giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CEO Phú Quốc (2016-2020), Phó Tổng Giám đốc CEO Đảo Ngọc (2017 - 2020), Tổng giám đốc công ty Phú Kiên Phú Quốc (2017 - 2020), Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Bảo vệ C.E.O (từ 2017).


Ông Nguyễn Quang Khang – Phó giám đốc Công ty
Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc
Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Vân Đồn


– Ngày sinh: 07/02/1982
– Quê quán: Sơn La
– Trình độ học vấn: Kỹ sư Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội
– Kinh nghiệm:
+ Từ 10/2011 - 01/2012: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
+ Từ 01/2012: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O
+ Từ 07/2015: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc
+ Từ 08/2020: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Vân Đồn


Bà Nguyễn Thanh Xuân – Phó giám đốc Công ty

         
–   Ngày sinh: 11/06/1985
– Quê quán: Hà Nội
– Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế xây dựng.
– Kinh nghiệm:
+ Từ 09/2007 - 12/2009: Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội - HIDCC
+ Từ 01/2010 - 04/2012: Phó trưởng phòng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội - HIDCC
+ Từ 05/2012 - 06/2014: Chuyên viên dự toán Trung tâm tư vấn CEO – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
+ Từ 07/2014 - 07/2020: Chuyên viên dự toán Ban Kinh Tế – Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
+ Từ 07/2020: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng C.E.O


VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ